महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०२१

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2021


महाटीईटी-२०२१ उपक्रम
(परीक्षार्थी)

महाटीईटी-२०२१ उपक्रम
(EO/EI)

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके


महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 बाबतच्या सूचना
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 - ( MAHATET 2021 ) अंतरिम उत्तरसूची बाबतचे प्रसिद्धीपत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 परीक्षा - ( MAHATET 2021 ) ईमेल आणि नोंदणी पृष्ठ सूचना .

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 - ( MAHATET 2021 ) परीक्षा दिनांक बदलाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 - ( MAHATET 2021 ) परीक्षा दिनांक बदलाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 - ( MAHATET 2021 ) परीक्षा दिनांक बदलाबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक.

इयत्ता ६ वी ते इ ८ वी च्या गटातील उच्च प्राथमिक शिक्षकांना नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II
संबंधित उमेदवाराने त्यांनी प्राप्त केलेल्या पदवीच्या विषयानुसार राहील. उदा. विज्ञान / गणित विषयासाठी विज्ञान /
गणित विषयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II, सामाजिकशास्त्र शिक्षकांसाठी सामाजिकशास्त्र या विषयातील
शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II व इतर विषयांसाठी उपरोक्त गणित / विज्ञान आणि सामाजिकशास्त्र यापैकी
कोणताही एका विषयातील शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर क्र. II उत्तीर्ण असणे आवश्यक राहील.


महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०२१ करीता उमेदवार ऑनलाईन आवेदनपत्र भरणेसाठी दिनांक ०५/०९/२०२१
रोजी पर्यंत दिलेल्या मुदतवाढीचे प्रसिद्धीपत्रक

व्यावसायिक अर्हतेच्या शेवटच्या वर्षात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षेचे आवेदनपत्र भरण्याची संधी
उपलब्ध करून देणेबाबत प्रसिद्धीपत्रक


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
8956438464/65/66/67/68/
69/70/71/72/73

ई-मेल: mahatet2021.msce@gmail.com
Terms & Condition