महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2018 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१८


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
परीक्षा शुल्क
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ (MAHATET) दिलेल्या उमेदवारांचे अंतिम निकाल उमेदवाराच्या लॉगईन मध्ये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ अंतरिम निकाल प्रसिद्धी निवेदन
प्रसिद्धीपत्रक : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ अंतिम उत्तरसुचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
प्रसिद्धीपत्रक : महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ अंतरिम उत्तरसुचीबाबतचे प्रसिद्धीपत्रक
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१८ (MAHATET) प्रवेश प्रमाणपात्राबाबत.
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१८ चे सुधारित वेळापत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटेट) जुलै २०१७ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धीपत्रक
अंतिम उत्तरसूची मराठी माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची मराठी माध्यम पेपर २
अंतिम उत्तरसूची इंग्रजी माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची इंग्रजी माध्यम पेपर २
सुधारित अंतिम उत्तरसूची उर्दु माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची उर्दु माध्यम पेपर २

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ जाहिरातीसाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ प्रसिद्धि पत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ आवेदनपत्र व शुल्क भरण्यासाठीची कालावधी १५-0६-२०१७ ते ३0-0६-२०१७.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर १ पुनर्परीक्षा दि. ०७/०६/२०१६ निकालाचे प्रसिद्धी पत्र

पुनर्परीक्षा दि. ०७.०६.२०१६ पेपर १ ची अंतिम उत्तरसुची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूचीचे प्रसिद्धीपत्रक व आक्षेप अर्जाचा नमुना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) 2015 पेपर I फेर परीक्षा दिनांक ०७/०६/२०१६ रोजी होणार असण्या बाबतचे प्रसिद्धी पत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर २ निकालाचे प्रसिद्धी पत्र

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ जाहिरातीसाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ प्रसिद्धि पत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ आवेदनपत्र व शुल्क भरण्यासाठीची कालावधी १५-0६-२०१७ ते ३0-0६-२०१७.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ (परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६) पेपर २ निकालाबाबत तक्रार अर्जाचा नमूना

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) उर्दु माध्यमाची सुधारित अंतिम उत्तरसुची (प्रसिद्धी दि. २४/०४/२०१६)

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतिम उत्तरसुची

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER I) रद्द झाल्या बद्दलचे प्रसिद्धीपत्रक
दि. ०५.११.२०१५ हा महाटीईटी - २०१५ परीक्षेसाठी बँक शुल्क रक्कम भरण्याचा शेवटचा दिवस होता.

बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन नोंदणी दि. ०५.११.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ वाजता बंद झाली आहे.

आज (दि. ३०.१०.२०१४) बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन व आवेदनपत्राची प्रिंट शिक्षणाधिकारी प्राथमिक किंवा गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पोहोचविण्याचा शेवटचा दिवस आहे.संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233
ई-मेल: msce.mahatet2018@gmail.com

Terms & Condition