महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2018 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०१८


मुख्य पृष्ठ
जाहिरात
परीक्षा शुल्क
प्रश्नपत्रिका आराखडा
पाठ्यक्रम (अभ्यासक्रम)
प्रवाह चित्र
वेळापत्रक
Help Desk Toll Free No. : 1800-267-2233

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१८ - ऑनलाइन अर्ज व शुल्क भरण्याची मुदत - २२/०५/२०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच परीक्षा दिनांकात बदल करण्यात आला असून सदर परीक्षा दि. ०८/०७/२०१८ ऐवजी १५/०७/२०१८ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे.
महाटीईटी-२०१७


महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१८ - ऑनलाइन अर्ज व शुल्क भरण्याची मुदत - २२/०५/२०१८ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे तसेच परीक्षा दिनांकात बदल करण्यात आला असून सदर परीक्षा दि. ०८/०७/२०१८ ऐवजी १५/०७/२०१८ रोजी आयोजित करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१८ चे सुधारित वेळापत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (महाटेट) जुलै २०१७ अंतिम उत्तरसूची प्रसिद्धीपत्रक
अंतिम उत्तरसूची मराठी माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची मराठी माध्यम पेपर २
अंतिम उत्तरसूची इंग्रजी माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची इंग्रजी माध्यम पेपर २
सुधारित अंतिम उत्तरसूची उर्दु माध्यम पेपर १
अंतिम उत्तरसूची उर्दु माध्यम पेपर २

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ जाहिरातीसाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ प्रसिद्धि पत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ आवेदनपत्र व शुल्क भरण्यासाठीची कालावधी १५-0६-२०१७ ते ३0-0६-२०१७.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर १ पुनर्परीक्षा दि. ०७/०६/२०१६ निकालाचे प्रसिद्धी पत्र

पुनर्परीक्षा दि. ०७.०६.२०१६ पेपर १ ची अंतिम उत्तरसुची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूचीचे प्रसिद्धीपत्रक व आक्षेप अर्जाचा नमुना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता पुनर्परीक्षा(महाटेट) २०१५ पेपर १ अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) 2015 पेपर I फेर परीक्षा दिनांक ०७/०६/२०१६ रोजी होणार असण्या बाबतचे प्रसिद्धी पत्रक

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर २ निकालाचे प्रसिद्धी पत्र

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ जाहिरातीसाठी येथे क्लिक करा.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ प्रसिद्धि पत्रक.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परिक्षा २०१७ आवेदनपत्र व शुल्क भरण्यासाठीची कालावधी १५-0६-२०१७ ते ३0-0६-२०१७.

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ (परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६) पेपर २ निकालाबाबत तक्रार अर्जाचा नमूना

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) उर्दु माध्यमाची सुधारित अंतिम उत्तरसुची (प्रसिद्धी दि. २४/०४/२०१६)

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतिम उत्तरसुची

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER I) रद्द झाल्या बद्दलचे प्रसिद्धीपत्रक
दि. ०५.११.२०१५ हा महाटीईटी - २०१५ परीक्षेसाठी बँक शुल्क रक्कम भरण्याचा शेवटचा दिवस होता.

बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन नोंदणी दि. ०५.११.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ वाजता बंद झाली आहे.

आज (दि. ३०.१०.२०१४) बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन व आवेदनपत्राची प्रिंट शिक्षणाधिकारी प्राथमिक किंवा गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पोहोचविण्याचा शेवटचा दिवस आहे.संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
1800-267-2233
ई-मेल: msce.mahatet2018@gmail.com

Terms & Condition