महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे

Maharashtra Teacher Eligibility Test - 2021 / महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा - २०२१


महाटीईटी-२०२१ उपक्रम
(परीक्षार्थी)

महाटीईटी-२०२१ उपक्रम
(EO/EI)

बातम्या व प्रसिद्धिपत्रके


संपर्क
पत्ता :
आयुक्त,
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

हेल्पलाईन नंबर :
8956470891
/92/93/94/95/96

ई-मेल: mahatet2021.msce@gmail.com
Terms & Condition