Maharashtra Teachers Eligibility Test-2015
महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा-२०१५
Login

Form Collection Centers
 
1. Please Select your Exam Center:   
टीप : प्रिंटेड आवेदनपत्राची प्रत निवडलेल्या परीक्षा केंद्राच्या जिल्ह्यातील संबंधीत गटशिक्षण अधिकारी (शहरी भागासह)/शिक्षण निरीक्षक मुबई (उ. द. प.) यांना सादर करावी.