महाटीईटी - २०१५ परीक्षेसाठी ऑनलाइन आवेदनपत्र नोंदणी दि.१४.१०.२०१५ रोजी सकाळी १०.०० वाजेपासून सुरु होत आहे.

दि. ०५.११.२०१५ हा महाटीईटी - २०१५ परीक्षेसाठी बँक शुल्क रक्कम भरण्याचा शेवटचा दिवस होता.

बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन नोंदणी दि. ०५.११.२०१५ रोजी रात्री ११.५९ वाजता बंद झाली आहे.

आज (दि. ३०.१०.२०१४) बॅकेत फी भरलेल्याचे चलन व आवेदनपत्राची प्रिंट शिक्षणाधिकारी प्राथमिक किंवा गट शिक्षणाधिकारी यांच्याकडे पोहोचविण्याचा शेवटचा दिवस आहे.मदत डेस्क
फक्त तांत्रिक अडचणींसाठी
९०७५०२४२१४ & १६
mahatet2015@gmail.com
सकाळी ११.०० ते सायं.५.००

इतर अडचणींसाठी
०२०-२६१२३०६६ / ६७

संपर्क
पत्ता :
आयुक्त(परीक्षा परिषद),
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
१७, डॉ. आंबेडकर मार्ग,
पुणे - ४११ ००१

दूरध्वनी क्रमांक: ०२०-२६१२३०६६/६७

फॅक्स : ०२०-२६१२९९१९ ई-मेल: mscepune@gmail.com